Truskaw w gm. Izabelin biuro@lesne-runo.pl
Polityka prywatności i informacje o stosowaniu Cookies

Polityka (dalej: „Polityka”) skierowana jest do użytkowników strony internetowej www.lesne-runo.pl [Serwis].

W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

Polityka ta ma charakter informacyjny i stanowi wypełnienie obowiązków informacyjnych nałożonych na Administratora danych przez Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

Korzystanie z Serwisu jest tożsame z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zasady i warunki opisane w poniższej Polityce Prywatności (dalej również jako „Polityka”).

 

1. Administrator danych i kontakt do niego:

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest KMG DEVELOPMENT sp. z o. o., z siedzibą w m. Cybulice Duże (05-152), przy ul. Wspólnej 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000892575, NIP: 5311710835, REGON: 388603918, kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN (w dalszej części Polityki zwaną również „Administratorem” lub „Spółką”).

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub na adres e-mail: biuro@lesne-runo.pl

 

2. Podstawowe informacje - skrót:

 1. Administrator zobowiązuje się, iż dokona wszelkich starań, aby dane użytkowników były bezpieczne i nie trafiły w niepowołane ręce;

 2. Administrator zbiera i przetwarza wyłącznie dane, które są niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi, udzielenia odpowiedzi na skierowane do Spółki pytania i przekazania informacji na temat swojej oferty;

 3. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w postaci elektronicznej, przez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie wypełniania formularza w Serwisie. Użytkownik ma prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda Użytkownika może być odwołana w dowolnym momencie;

 4. Podanie danych oznaczonych w Serwisie jako „wymagane”, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przedstawienia oferty handlowej, zawarcia umowy lub udzielenia wsparcia technicznego;

 5. Administrator powierza przetwarzanie Twoich danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych;

 6. Korzystanie Serwisu jest całkowicie dobrowolne a użytkownik nie jest zobowiązany do przekazywania swoich danych Administratorowi. Administrator informuje jednak, iż nieprzekazanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu, np. skontaktowania się ze Administratorem;

 7. Serwis umożliwia kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Twoich danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości skierowanej do Administratora;

 8. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania Serwisu;

 9. Korzystając z Serwisu z włączoną w swojej przeglądarce obsługą plików cookies, wyrażasz zgodę na zapis i odczyt informacji z plików cookies;

 10. Administrator informuje, iż możesz zarządzać ustawieniami plików cookies z poziomu swojej przeglądarki internetowej lub instalując specjalne dodatki pozwalające na kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery;

 11. Serwis przechowywany jest na serwerach zewnętrznych, które generują logi. W logach przechowywane są informacje takie jak adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi służą wyłącznie celom operacyjnym i technicznym;

 12. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z Polityką Prywatności i Plików Cookies Serwisu w każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mailowym: biuro@lesne-runo.pl;

 13. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w formie, która pozwala na identyfikację Użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których dane osobowe zostały zebrane i zgodnie z prawem przetwarzane. Dane osobowe będą w związku z tym przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami, np. związanych z roszczeniami (okres ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami).

 

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 1. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych szczegółowo określa zakres wyrażonych przez Użytkownika zgód oraz uzupełnionych danych przesłanych za pomocą formularza umieszczonego w Serwisie. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników oraz innych osób, których dane osobowe przetwarza Administrator, może dotyczyć: nazwy, imienia i nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, adresu IP komputera, numeru konta bankowego, numer IP, numeru NIP, nazwy i adresu prowadzenia działalności gospodarczej, danych zbieranych przez Google Analytics oraz innych danych dobrowolnie podanych przez daną osobę.

 2. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w ramach funkcjonowania Serwisu mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

  1. kontakt z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail – użytkownik przekazuje Administratorowi swój adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, aby nawiązać kontakt. Dane są przetwarzane w celu kontaktu – podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. a, RODO (zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu). Dane będą przetwarzane po zakończeniu kontaktu w usprawiedliwionym celu archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f, RODO). Masz prawo do domagania się od Administratora przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony;

  2. realizacji umowy, a także, na żądanie Użytkownika, podjęcie niezbędnych działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia;

  3. analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej – dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO (prawnie uzasadniony interesu administratora);

  4. wykorzystywanie plików cookies w Serwisie – podstawą jest treść art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda użytkownika);

  5. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

  6. realizacja reklamacji, odstąpienia od umowy – w przypadku złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy należy przekazać dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są celem realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy. W przypadku danych przekazanych w procesie złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy niektóre z praw nie będą przysługiwać zawsze i w każdych warunkach.

 

4. Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych:

 1. W związku z przetwarzanem danych osobowych uprawniony jesteś do:

  1. żądania od Administratora wglądu do swoich danych, a także otrzymania ich kopii (art. 1)

  2. żądania od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) - w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważysz, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  3. żądania od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);

  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) - np. gdy zauważysz, że dane są nieprawidłowe - możesz żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);

  5. wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

5. Prawo do wycofania zgody:

Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych możesz wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Tobą.

 

6. Obowiązek lub dobrowolność podania danych:

 1. Podanie przez Ciebie danych w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.

 2. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Możesz skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.

 

7. Odbiorcy Twoich danych osobowych:

 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa;

 2. Ponadto Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z którymi Administrator współpracuje; tj. w szczególności podmioty, z których usług korzysta Administrator przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji Zamówień. Chodzi w szczególności o następujące podmioty:

  1. biuro rachunkowe – biuro przetwarza Twoje dane osobowe zawarte na fakturach i innych dokumentach księgowych;

  2. biuro prawne - biuro przetwarza Twoje dane osobowe zawarte w umowach rezerwacyjnych i/lub deweloperskich;

  3. dostawca systemu do fakturowania – w ramach tego systemu dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby wystawienia faktury;

  4. hostingodawca – serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;

  5. firma kurierska lub operator pocztowy – produkty fizyczne dostarczane są przez firmę kurierską, która przetwarza Twoje dane osobowe;

  6. podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej – podmiot ten może uzyskiwać dostęp do Twoich danych w związku z pracami technicznymi dotyczącymi tych obszarów, w których przetwarzane są dane;

  7. pozostali podwykonawcy – współpracujemy z różnymi podwykonawcami, którzy mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli będą świadczyć usługi w zakresie związanym z takim dostępem;

 3. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich w związku z wykorzystywaniem przez Administratora narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich (w szczególności USA). Administrator zaznacza jednak, iż dostawcy narzędzi wykorzystywanych przez Administratora gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO.

 4. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu z nimi oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

 

8. Pliki cookies:

 1. Serwis jak prawie wszystkie inne serwisy internetowe wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).

 2. Cookies nie służą do ustalania tożsamości Użytkownika.

 3. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu - jeśli dotyczy), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

 4. Niektóre używane przez Administratora cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają Administratorowi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

 5. Podczas pierwszej wizyty w Serwisie wyświetlana jest informacja na temat stosowania przez Administratora plików cookies. Masz jednak możliwość ustawienia w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia Serwisu. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 6. Masz także możliwość korzystać z Serwisu w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.

 7. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów

 8. Cookies własne - wykorzystywane są przez Administratora w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, w szczególności procesu Zamówienia;

 9. Cookies podmiotów trzecich - Serwis, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

 

9. Logi serwera:

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

10. Zmiany

Zmiana treści Polityki Prywatności może nastąpić w takim samym trybie w jakim została ustalona. Administrator zapewnia, iż prawa Użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody.

Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2021 r.

Nowoczesne budownictwo
Doskonała lokalizacja
Nowoczesne wykończenie
Piękny widok